BEHOVSANALYS – FÖRETAGARE

Under hösten har vi fått hjälp av Transformator Design att genomföra en behovsanalys. Det handlar inte om att fråga vad företagen vill ha,utan om att förstå vad företagen behöver. Under djupintervjuer på omkring 1 h, har Transformator uppmuntrat till berättande och lyssnat efter vad som egentligen är viktigt för företagaren. Genom varför-frågor identifieras de bakomliggande faktorerna till deras svar snarare än folks åsikter. De frågar helt enkelt till de uppnår en mättnad, till de får samma svar och tankar om och om igen. Det gör att antalet intervjuer inte behöver bli så många. I det här fallet räckte det med 23 intervjuer av den ”bank” på 250 företagare som fyra län (Skåne, Västra Götaland, Värmland och Västerbotten) hjälpt oss att ta fram.

HUVUDINSIKTER

Utifrån samtalen med företagarna kom Transformator fram till sju huvudinsikter – fem utmaningar och två styrkor. Utmaningarna handlar om information, tolka och förstå, vänta på besked, relationen med handläggaren och hur vi arbetar olika i olika län. Styrkorna handlar i sin tur om konstruktiv tillsyn och samarbete som gynnar både länsstyrelsen och företagaren. En grundlig genomgång av utmaningarna samt vilka konsekvenser de kan leda till finns i presentationen.

BEHOVSGRUPPER

Insikterna var i sin tur underlag till fyra behovsgrupper. En behovsgrupp är en gruppering människor som har liknande beteende, attityd, behov och krav i kontakten med länsstyrelsen. En person kan röra sig mellan de olika grupperna beroende på situation och förutsättningar. Vilken grupp man tillhör beror på hur erfaren eller oerfaren företagaren är, vilken kunskap man har inom sitt verksamhetsområde samt hur stort eller litet behov man har av stöd och bekräftelse för att kunna gå vidare i sitt ärende. De fyra grupperna är; den självgående, den invande, den osäkre och partnersökaren. Behovsgrupperna beskrivs närmre i materialet.

TRE UTVECKLINGSOMRÅDEN

Slutligen hjälpte Transformator oss med att ta fram tre utvecklingsområden som de ser att länsstyrelserna behöver arbeta vidare med. Dessa är tillgänglighet, enhetlighet och partnerskap. Även dessa områden finns presenterade i materialet.

Vi kommer självklart arbeta vidare med behovsanalysens resultat, där en viktig del är att förankra det i olika nätverk och projektgrupper, länsrådsgruppen och bland landshövdingar.

 

FÖRENKLADYGN 18-19 NOVEMBER

För femte gången var det återigen dags att samla länsstyrelsernas kontaktpersoner för förenklauppdraget. För fjärde gången stod landshövding Kristina Alsér som värd och Residenset i Växjö var mötesplatsen. Trots ett par sena återbud var vi ett 20-tal personer från 16 länsstyrelser den 18-19 november. Kristina Alsér hälsade välkommen och betonade vikten av uppdraget att Förenkla för företag och att arbetet måste fortgå oavsett om vi får en förlängning av samordningsuppdraget eller inte.

I vanlig ordning var vi från arrangörshåll fyllda av förväntan. Hur väl kommer programmets delar tas emot, åt vilket håll kommer diskussionerna att gå och besluten att landa? Det skulle inte dröja många minuter förrän vi var helt trygga i att det återigen var en pratglad grupp med öppna samtal och en vilja att dela med sig av både goda exempel och idéer liksom det som inte fungerar lika väl. Precis som vi alltid strävar efter på Residenset!

FÖRENKLAUPPDRAGET 2011-2014

Traditionsenligt var det Caroline Dunne, facilitator från Möteslabbet, som guidade oss genom dygnet. I vanlig ordning bjöd hon på överraskande moment, som när vi t ex skulle presentera oss för varandra genom charader.

Mötet inleddes därefter med en kort tillbakablick på åren med Förenkla på riktigt. Hur vi inledde vintern 2011-2012 med att besöka landets alla länsstyrelser, alla möten med företagare och branschorganisationer och hur det la grunden för arbetet som sedan dess har fortgått. Nu står vi här tre år senare och ska påbörja arbetet med slutrapporten samtidigt som vi ska förbereda det fortsatta arbetet – med eller utan ett samordningsuppdrag från Näringsdepartementet. En spännande tid väntar.

En återkommande punkt när vi ses är den så kallade temperaturmätningen. Även denna gång fick deltagarna skatta vilket engagemang och motivation de själva, deras organisation och deras länsledning har för förenklaarbetet. Glädjande nog har det sammanlagda betyget höjts vid varje tillfälle, så även i år med ett litet undantag, vår egen motivation som sjönk från 8,5 till 8,4 på en 10-gradig skala.

En viktig del på de här träffarna är att deltagarna får dela med sig av vad som hänt på deras länsstyrelse. Dels fyller det en funktion som underlag till slutrapporten, men framför allt handlar det om att låta sig inspireras av  andras arbete. Av diskussionerna att döma var det nog många som fick en eller annan idé med sig hem!

MAGNUS FORSLUND INSPIRERADE!

Vid tidigare möten har man efterfrågat verktyg och metoder för hur man kan driva förändringsarbete på hemmaplan. Sagt och gjort, vi bjöd in Magnus Forslund, lektor från Linnéuniversitetet, vars forskning är inriktad på processer för förändring och förnyelse. Med utgångspunkt i Liftarens guide till galaxen gav han oss sin syn på just förändring. Hur vi måste ta oss ur vår bekvämlighetszon och våga oss in i kaoset för att möta något nytt. Kanske kan ett första steg vara att börja arbeta tillsammans med någon som tycker annorlunda än mig själv.

Magnus pratade också om vem vi, enligt hans sätt att se det, bör ha i centrum. Många är vi idag som pratar om kunden i fokus, hans inställning är att det är vi själva – medarbetarna – som bör vara där. Nöjda och välmående medarbetare gör kanske ett bättre jobb, vilket ju i slutändan gynnar dem vi är till för. Här blev det naturligtvis diskussioner och kanske är sanningen att vi behöver se till båda? Oavsett, det väckte många tankar hos publiken! Hans avslutande ord Att flyga handlar om att missa marken är vi nog flera som kommer att påminna oss själva om.

DAG 2 MED FRAMÅTBLICKAR

På onsdagen var det så dags att presentera en behovsanalys som Transformator Design hjälpt oss med under hösten. Under arbetets gång har vi haft hjälp av en grupp där bl.a. Anne Kammenhed från Skåne och Ingrid Tilly från Värmland har varit med vilket har varit en enorm styrka som också förstärkte det budskap vi ville förmedla till dagens deltagare. Behovsanalysen kan du ta del av här.

Efter önskemål från förra mötet med förenklas kontaktpersoner har vi också tagit fram en kommunikationsplan. Ett verktyg och stöd i deras arbete med att förankra och informera om arbetet på hemmaplan.

Dagens stora punkt handlade om framtiden. Utifrån alla diskussioner som kommit upp under dygnet, var det dags att prioritera kommande insatser. Först fick alla deltagare tänka själva ur ett regionalt perspektiv – vilka behov finns på min länsstyrelse? Vilka inspel har jag fått från andra håll under timmarna på Residenset? Därefter lyfte vi frågan till nationell nivå. Även om vi inte vet vad som händer efter att slutrapporten lämnats in i mars 2015 är vi överens om att vi behöver fortsätta med förenklaarbetet. I vilka former återstår att se. Genom gruppdiskussioner fick vi fram 21 förslag på insatser som sedan prioriterades av deltagarna. Högst upp hamnade förändringar av länsstyrelsernas gemensamma externa hemsida och därefter en länsstyrelsegemensam SWOT med gemensam inriktning och mål om hur vi vill att länsstyrelserna ska uppfattas 2020. Spännande idéer! När det gäller hemsidan pågår ett arbete, som leds av Ewelina Axell i Jönköping. Här finns goda intentioner som mycket väl kan komma att svara på de idéer som kom upp här. Naturligtvis kommer vi förmedla detta vidare till Ewelina och henns kollegor.

Ett fantastiskt dygn närmade sig sitt slut. Från vår sida hoppas vi på att deltagarna kände sig lika nöjda som vi när de lämnade ett grått Växjö för att bege sig åt söder, norr, öst och väst.